Zakład Kamieniarski Ewa Micygała to pol­ska, rodzinna firma kamieniarska spec­jal­izu­jąca się     w niepow­tarzal­nych nagrobkach z rzeźbami w kamieniu. Wykonu­jemy nagrobki i pom­niki dla klien­tów    z Pol­ski oraz z kra­jów unii europe­jskiej.

Każde zamówie­nie trak­tu­jemy indy­wid­u­al­nie. Doradz­imy jaki kamień wybrać, przy­go­tu­jemy projekt w 3D